EssentialVård+

Ingår i försäkringen

Försäkringen ersätter dina patientavgifter som patient för offentlig vård, inklusive akut vård, upp till högkostnadsskyddet.


I de fall där vi hänvisar dig till en privat klinik eller ett privatsjukhus för behandling, kommer betalningen att ske direkt mellan oss och den privata vårdgivaren. Vi ersätter inte utgifter som den offentliga vården redan helt eller delvis har täckt.

Vi ersätter inte heller utgifter som den offentliga vården har erbjudit sig att stå för.
Godkända anspråk om ersättning begränsas till nödvändiga och rimliga kostnader i regionen där behandlingen är godkänd.

DSS Hälsa's Hälsoteam hjälper den försäkrade med medicinsk rådgivning av legitimerade sjuksköterskor via telefon på nummer 08 – 40 00 61 21, DSS Hälsa´s app, per mail eller via hemsidan. Vårt hälsoteam har många års erfarenhet från olika specialiseringar och de erbjuder professionella råd på alla hälsoproblem, inklusive de som inte kräver professionell behandling eller som inte ersättes av försäkringen.

Genom vårt unika VårdNavigator koncept, erbjuder vi även rådgivning om det offentliga sjukvårdssystemets behandlingsmöjligheter, så som patienträttigheter, överklagandeprocess, vägledning om väntetider, hur man på bästa sätt vänder sig till sin lokala vårdcentral, eller hur man drar nytta av rätten till att kunna välja vart man vill söka vård. Alla undersökningar och offentliga alternativ inom primärvården är inkluderade. Vi hjälper även till att se över medicinska journaler och anteckningar från sjukhus och läkare samt annan hjälp om så behövs.

I det fall en skada endast kan behandlas inom den offentliga vården eller inte ersättes av försäkringen, erbjuder vi den försäkrade rådgivning gällande behandling och vårdplanen inom den offentliga sjukvården.

Försäkringen ersätter undersökningar och behandling av kroniska sjukdomar och åkommor som uppstår under försäkringstiden under en period av 6 månader från dagen då diagnos fastställs, om vi anser att behandlingen kommer att resultera i en betydande och varaktig förbättring av tillståndet. Kroniska sjukdomar och åkommor som har uppstått och/eller diagnostiserats innan försäkringstiden, ersättes inte av försäkringen.


Vi erbjuder hjälp med kroniska sjukdomar genom rådgivning, vägledning genom det offentliga sjukvårdssystemets erbjudna behandlingar, patienträttigheter, väntetider, undersökning- och behandlingsgarantier samt hjälp med att boka möten inom den offentliga sjukvården.Försäkringen ersätter undersökningar och behandling av långvarig smärta på smärtklinik eller huvudvärksklinik. Smärtbehandling på grund av cancer ersättes inte av försäkringen. Vi hjälper till med rådgivning vidare i processen.

Försäkringen ersätter nödvändig och rimlig undersökning, behandling/operation av en täckt sjukdom/skada som utförs av en relevant läkare som är utsedd av oss.
Undersökningen kan innehålla bilddiagnostik och tester som är nödvändiga och relevanta för att fastslå en diagnos. En remiss måste utfärdas av en läkare eller licensierad terapeut.


Undersökningen och behandlingen ska primärt utföras av läkare så nära den försäkrades hem i Sverige som möjligt.


Undersökningen/behandlingen/operationen kan utföras av en läkare inom den offentliga sjukvården, av en digital läkare eller av en läkare på en privat klinik eller sjukhus.

 

Den försäkrade är garanterad en ersättningsberättigad undersökning och /eller behandling inom 7 arbetsdagar, hos en specialist inom den privata eller offentliga sjukvården, efter det att vi har godkänt undersökning/behandling.

Försäkringen garanterar den försäkrade rätt till att få operation inom 14 arbetsdagar.

Om vi behöver mer information, så som remiss från läkare eller annan relevant information, kommer arbetsdagarna att räknas efter det att informationen har mottagits och godkänts.

Om vi inte har möjlighet att fullfölja behandlingsgarantin, kommer ett belopp om 500 kronor per arbetsdag betalas ut till den försäkrade. Kompensationen betalas från den efterföljande dagen efter garantidagen och fram till dess att den försäkrade mottar den garanterade behandlingen, och i samtliga fall är det totala maxbeloppet som betalas ut motsvarande en årspremiekostnad för den försäkrade.

Försäkringen ersätter medicinsk rehabilitering inom öppenvården genomförd av en fysioterapeut, naprapat och/eller kiropraktor i direkt anslutning till en täckt procedur i det muskuloskeletala systemet. Rehabiliteringen måste vara ordinerad av den behandlande medicinska specialisten.


Behandling av fysioterapeut eller användning av en terapeut som har avtal med den offentliga sjukvården kräver en remiss.


Gruppträning som instrueras av en fysioterapeut ersättes om det är en del av en täckt rehabiliteringsplan och är godkänd av oss. Gruppträning ersättes motsvarande belopp den försäkrade patientens del av gruppträningen. För kiropraktisk behandling, ersättes med ett belopp av patientens del motsvarande kostnad för allmän kiropraktik.

 

Försäkringen ersätter digitala vårdbehandlingar och/eller rådgivning per telefon eller video med en sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog eller läkare.

Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga undersökningar inom öppenvården, efter operation som ersättes av försäkringen, i upp till 6 månader från datum för operationen. Undersökningen måste vara ordinerad av en relevant läkare och godkänd av oss.

I vissa fall ersätter försäkringen konsultation med en relevant läkare om den försäkrade:


● Har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada.
● Ställs inför valet av att få särskilt riskabel behandling, som kan vara livshotande eller resultera i permanent skada/men.


Om vi anser att den försäkrade är berättigad till ett andra utlåtande (second opinion), kommer en läkare från antingen en offentlig eller privat vårdgivare att kontakta den försäkrade, digitalt eller via en fysisk undersökning.

Om den försäkrade ställs inför ett svårt beslut eller om det finns osäkerhet angående en diagnos eller typ av behandling, erbjuder vi rådgivande konsultation med hängivna läkare och sjuksköterskor.

Om de två läkarna inte är eniga om en diagnos eller typ av behandling, erbjuder vi ett tredje utlåtande (third opinion) via telefon.

Försäkringen ersätter behandling av en psykolog, efter remiss från läkare, för postnatal reaktion, förlossningsdepression, och problem som följs av sen abort, som ersätts i de fall där vi anser att behandlingen kan förbättra patientens hälsa permanent.

Återfall omfattas inte.

Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga utgifter för tillfällig hemhjälp i direkt anslutning till en operation som ersättes av försäkringen. Den tillfälliga hemhjälpen eller hemsjukvården måste ordineras av den behandlande medicinska specialisten och godkännas på förhand av oss.


Tillfällig hjälp för städning, handling, hjälp med personlig hygien och på- samt avklädning ersättes maximalt 14 dagar från dagen för utskrivning från sjukhus/klinik, och maximalt 20 timmar totalt inklusive restid.

Försäkringen ersätter utgifter för personliga tillfälliga hjälpmedel, som vi anser är nödvändiga och rimliga i samband med ett ingrepp eller en behandling som vi ersätter.

Hjälpmedlet måste föreskrivas av behandlande läkare. Tillfälliga hjälpmedel, inklusive hyrda hjälpmedel, ersättes i maximalt 6 månader.

Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga transportkostnader mellan den försäkrades bostad och sjukhus/klinik, offentlig eller privat, när den totala resan överstiger 100 kilometer, tur och retur.


Ersättningen per kilometer, ersätts med ett schablonbelopp i enlighet med Skatteverkets regler för milersättning.


Resekostnader måste på förhand godkännas av oss.

Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga utgifter för receptbelagda läkemedel i samband med ett ingrepp eller en behandling som vi ersätter. Medicinen måste föreskrivas av behandlande läkare och vara nödvändig för att den medicinska behandlingen som ska utföras.

Utgifter för medicinska kostnader ersättes i upp till 6 månader från det datum de skrivits ut. Vi ersätter receptbelagd medicin som inte är tillgänglig utan recept.

Försäkringen ersätter kristerapi om vi anser att den försäkrade har upplevt en akut psykologisk kris på grund av något av följande:

1. Om den försäkrade har upplevt en plötslig allvarlig händelse/olycka, där den försäkrade har varit i fara,
2. om den försäkrade har blivit utsatt för rån, överfall, våld eller kidnappning,
3. eldsvåda, explosion eller inbrott i den försäkrades privata hem eller affärsverksamhet (måste rapporteras till polisen),
4. om den försäkrade diagnostiseras med en livshotande sjukdom,
5. dödsfall inom den försäkrades närmaste familj
6. om en medlem av den försäkrades närmaste familj diagnostiseras med en livshotande sjukdom, eller
7. om den försäkrade upplever en familjemedlems eller kollegas plötsliga, oväntade död eller plötslig, allvarlig händelse/olycka.

Det är inte ett krav med remiss från en läkare. DSS Hälsa´s Hälsoteam bedömer om det är kristerapi eller annan behandling som krävs.

Om Hälsoteamet anser att den försäkrade är i behov av kristerapi, kommer vi att hitta en psykolog till den försäkrade i vårt nätverk av vårdgivare. Det efterföljande förloppet/behandlingen kommer att bero på olyckans art och terapeutens professionella bedömning.

Om vi får vetskap om händelsen mer än 48 timmar efter orsaken till krisen, ersätts alltid vanlig psykologbehandling. Debriefing ersättes bara som en del av en godkänd kristerapibehandling.

Rådgivning via telefon gällande frågor kring välbefinnande är tillgängligt för den försäkrade genom vårt kvalitetssäkrade nätverk av psykologer, psykoterapeuter och annan hälsopersonal.

Behovet av rådgivning kan uppstå genom olika påverkande orsaker så som privata problem med relationer, livsstil, beroende eller stress, eller arbetsrelaterade problem så som utbrändhet, uppsägning, mobbning och konflikter. Det kan även uppstå behov av professionell coachning när man är chef.


Vår service är tillgänglig vardagar under kontorstid och alla behandlingar kommer att arrangeras av oss. Rådgivning kommer att vara tillgänglig inom två arbetsdagar och vi ersätter maximalt 5 samtal á 60 minuter per tillfälle. Antalet behandlingar baseras på rådgivarens professionella bedömning.

Försäkringen ersätter nödvändig och rimlig behandling av en legitimerad psykolog eller psykoterapeut, om vi anser att det är möjligt att nå en signifikant och varaktig förbättring i hälsotillstånd. I vissa fall kan det behövas remiss från en läkare om inte DSS Hälsa bestämmer att en lämplig behandling inom vårt nätverk av vårdgivare är att föredra. Vi kommer kontinuerligt att utvärdera hur många behandlingar den försäkrade behöver och huruvida behandlingen är lämplig. För att behandlingen ska ersättas är det ett krav att det finns ett medicinskt behov att få behandlingen samt att behandlingen innebär en progression/förbättring av åkomman.

Om den försäkrade väljer en psykolog/psykoterapeut utan ett avtal med den offentliga sjukvården, ersätter försäkringen ett belopp motsvarande de lokala, sedvanliga taxorna.

I de fall där vi hänvisar dig till en privat klinik eller ett privatsjukhus för behandling, kommer betalningen att ske direkt mellan oss och den privata vårdgivaren. Vi ersätter inte utgifter som den offentliga vården redan helt eller delvis har täckt. Vi ersätter inte heller utgifter som den offentliga vården har erbjudit sig att stå för.

Godkända anspråk om ersättning begränsas till nödvändiga och rimliga kostnader i regionen där behandlingen är godkänd.

Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga kostnader för behandling av kiropraktor. För att behandlingen ska ge rätt till ersättning, är det ett krav att det finns ett medicinskt behov att få behandlingen samt att behandlingen innebär en progression/förbättring av åkomman.

Baserat på den medicinska utvärderingen, kommer DSS Hälsa att tilldela den försäkrade relevant behandling. För att försäkra oss om rätt behandling, kommer vi kontinuerligt att utvärdera hur många behandlingar som behövs och huruvida den försäkrade får den korrekta behandlingen.

Om den försäkrade väljer en vårdgivare utan ett avtal med den offentliga sjukvården, ersätter försäkringen ett belopp motsvarande de lokala, sedvanliga taxorna.

Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga kostnader för akupunkturbehandling baserad på patientens vårdbehov och symptom som sammanfattas i en behovsbedömning utförd av Bolagets vårdpersonal.

Behandling ersättes med maximalt 10 behandlingar per diagnos/skada i EssentialVård+.

Det är ett krav för ersättning, att det finns ett medicinskt dokumenterat behov att få behandling samt att behandlingen innebär en progression/förbättring av åkomman. Det är ytterligare ett krav för täckning av akupunkturbehandling att den underliggande åkomman finns på Världshälsoorganisationens (WHO) lista över åkommor där akupunktur har haft en positiv effekt.

Baserat på en medicinsk utvärdering kommer DSS-Hälsa att hänvisa den försäkrade till den relevanta behandlingen. För att försäkra oss om rätt behandling, kommer vi kontinuerligt att utvärdera hur många behandlingar som behövs och huruvida den försäkrade får den korrekta behandlingen.

Om den försäkrade väljer en vårdgivare utan ett avtal med den offentliga sjukvården, ersätter försäkringen ett belopp motsvarande de lokala, sedvanliga taxorna.

Förebyggande behandling ersätts inte.

Försäkringen ersätter medicinskt motiverad behandling av en legitimerad dietist. Försäkringen ersätter det antal nödvändiga behandlingar som kan anses motiverat av hälsoskäl, upp till maximalt 10 behandlingar per sjukdom/skada och maximalt 10 behandlingar per kalenderår inklusive 1 kostplan per sjukdom/skada. Behandlingarna fördelas i omgångar och Hälsoteamet kommer kontinuerligt att utvärdera hur många behandlingar som är nödvändiga.

Behandlingarna ska, enligt våra utvärderingar, leda till en märkbar och bestående förbättring i tillstånd, och efter en medicinsk utvärdering kan vi vägra att ersätta behandling av ett återkommande syndrom/problem. Vi utvärderar huruvida den försäkrade behöver en läkarremiss.

Om diabetes, förhöjt kolesterol, hjärt-kärlsjukdom, tarmåkommor, urinsyra, glutenintolerans eller PCO/PCOS diagnosticeras under försäkringstiden, kan en behandlingsomgång täckas under försäkringstiden.

Behandling för undervikt kan täckas om den försäkrades BMI (Body Mass Index) är lägre än 19, och övervikt om BMI är högre än 30.

Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga kostnader för behandling av naprapat. För att behandlingen ska ge rätt till ersättning, är det ett krav att det finns ett medicinskt behov att få behandlingen samt att behandlingen innebär en progression/förbättring av åkomman.

Baserat på den medicinska utvärderingen, kommer DSS Hälsa att tilldela den försäkrade relevant behandling. För att försäkra oss om rätt behandling, kommer vi kontinuerligt att utvärdera hur många behandlingar som behövs och huruvida den försäkrade får den korrekta behandlingen.

Om den försäkrade väljer en vårdgivare utan ett avtal med den offentliga sjukvården, ersätter försäkringen ett belopp motsvarande de lokala, sedvanliga taxorna.

Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga kostnader för behandling av osteopat. För att behandlingen ska ge rätt till ersättning, är det ett krav att det finns ett medicinskt behov att få behandlingen samt att behandlingen innebär en progression/förbättring av åkomman.

Baserat på den medicinska utvärderingen, kommer DSS Hälsa att tilldela den försäkrade relevant behandling. För att försäkra oss om rätt behandling, kommer vi kontinuerligt att utvärdera hur många behandlingar som behövs och huruvida den försäkrade får den korrekta behandlingen.

Om den försäkrade väljer en vårdgivare utan ett avtal med den offentliga sjukvården, ersätter försäkringen ett belopp motsvarande de lokala, sedvanliga taxorna.

Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga kostnader för behandling av fysioterapi. För att behandlingen ska ge rätt till ersättning, är det ett krav att det finns ett medicinskt behov att få behandlingen samt att behandlingen innebär en progression/förbättring av åkomman.

Baserat på den medicinska utvärderingen, kommer DSS Hälsa att tilldela den försäkrade relevant behandling. För att försäkra oss om rätt behandling, kommer vi kontinuerligt att utvärdera hur många behandlingar som behövs och huruvida den försäkrade får den korrekta behandlingen.

Om den försäkrade väljer en vårdgivare utan ett avtal med den offentliga sjukvården, ersätter försäkringen ett belopp motsvarande de lokala, sedvanliga taxorna.

Försäkringen ersätter nödvändiga och rimliga kostnader för zonterapibehandling baserad på patientens vårdbehov och symptom som sammanfattas i en behovsbedömning utförd av Bolagets vårdpersonal.

Behandling ersättes med maximalt 10 behandlingar per diagnos/skada i EssentialVård+.

Det är ett krav för ersättning, att det finns ett medicinskt dokumenterat behov att få behandling samt att behandlingen innebär en progression/förbättring av åkomman. Det är ytterligare ett krav för ersättning av zonterapibehandling att den underliggande åkomman finns på Världshälsoorganisationens (WHO) lista över åkommor där zonterapi har haft en positiv effekt.

Baserat på en medicinsk utvärdering kommer DSS Hälsa att hänvisa den försäkrade till den relevanta behandlingen. För att försäkra oss om rätt behandling, kommer vi kontinuerligt att utvärdera hur många behandlingar som behövs och huruvida den försäkrade får den korrekta behandlingen.

Om den försäkrade väljer en vårdgivare utan ett avtal med den offentliga sjukvården, ersätter försäkringen ett belopp motsvarande de lokala, sedvanliga taxorna.

Förebyggande behandling ersätts inte.

 • Akut vård
 • Kroniska sjukdomar som funnits innan försäkringen
 • Medfödda åkommor
 • Kosmetiska behandlingar
 • Hudbesvär som godartade födelsemärken och eksem
 • ADHD, Aspbergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ätstörningar, allvarlig mental sjukdom, fobier
 • Sömnproblem
 • Tandvård
 • Missbruksbehandling (kan tilläggsförsäkras)
 • Förebyggande vård som vaccination
 • Sexuellt överförbara sjukdomar
 • Graviditetsrelaterade besvär (psykologsamtal vid förlossningsdepression kan dock ersättas, liksom besvär efter sen abort)

Försäkringsvillkoren innehåller andra specifika undantag som kan vara viktiga för dig. Vi uppmanar dig därför att läsa igenom dem för att få en fullständig bild om din försäkringsomfattning.

Tilläggsförsäkring

Försäkringen ersätter en (1) oavbruten period av behandling av antingen alkohol-, drog-, medicin- eller spelberoende till dess att den försäkrade har nått den slutliga åldern för att ha rätten att ingå i gruppavtalet.

Det är ett krav att det finns ett medicinskt behov för att behandlingen ska täckas av försäkringen. Den försäkrade måste därför kontakta Bolagets sjukvårdsteam och följa de procedurer som Bolaget anser nödvändiga för att kunna bedöma den försäkrades situation. Bedömningen kan göras av specialister inom Bolagets nätverk eller av andra passande leverantörer vilka Bolaget föreslår eller godkänner. Behandlingen ses som ersättningsberättigad då Bolaget har godkänt behandlingsplanen som föreslås av leverantören. Ersättningen innefattar de kostnader som leverantören har haft för att kunna göra en bedömning samt den påföljande behandlingen.

Den försäkrade har rätt att avvisa en (1) föreslagen behandlingsplan oavsett anledning och utan några kostnader eller förlust av rätten till ersättning. Om den försäkrade avvisar ytterligare behandlingsplaner, kommer han eller hon att debiteras eventuella nya bedömningskostnader som kan uppstå i samband med detta. Dessutom, och om annat överenskommits, kommer avbruten pågående behandling att leda till förlust av rätten till ytterligare täckning. Maximal ersättning är 100,000 kr och Bolaget kommer informera den försäkrade om behandlingsplanen är i riskzonen att överstiga den maximala gränsen.